Cabinets

GABINTE PROTOKOLU NO KOMUNIKASAUN SOCIAL

Octavio Vieira do Amaral

Xefe Gabinete


GABINETE JURIDIKU

Noemia Fatima de Souza Guterres

Xefe Gabinete


GABINETE POLITIKA SAUDE

Bazilio Martins Pinto

Xefe Gabinete

Read More


GABINETE SISTEMA IMFORMASAUN NO VIZILANSIA EPIDEMOLOZIA

Sr. Joao Pereira Henrique da Silva

Xefe Gabinete


GABINETE KONTROLU KUALIDADE

Xefe Gabinete

Elias sarmento


GABINETE LIGASAUN HO DISTRITU

Mariano da Costa

Xefe Gabinete

 


GABINETE VIZILANSIA SANITARIA

Romano de Souza

Xefe Gabinete

 


GABINETE MINISTRU SAUDE RDTL

Felisberto de Araujo

Xefe Gabinete


GABINTE VISE MINISTRA SAUDE RDTL

 Aderito Ribeiro

Xefe Gabinete


GABINTE PESKIZA NO DEZINVOLVIMENTU SAUDE

Valente da Silva

Xefe Gabinete

Read More


GABINTE INSPEKSAUN, FISKALIZASAUN NO AUDITORIA

Antonion Caleres Junior

Inspektor Saude

Read More